Home Podcast INFORMATIUS La junta general de l’Hospital aprova remoure la causa de dissolució

La junta general de l’Hospital aprova remoure la causa de dissolució

La Junta General de l’Hospital Sant Joan de Reus reunida ahir dimarts, 9 d’abril, al Saló de Plens de l’Ajuntament de Reus, ha aprovat remoure la causa de dissolució de la societat, posada de manifest amb la formulació dels comptes anuals de l’entitat. L’acord de la Junta General suposa garantir la continuïtat de l’activitat de l’Hospital, una vegada compromesa per part del Servei Català de la Salut una subvenció equivalent al desequilibri patrimonial de la societat.

La proposta del consell d’administració de l’Hospital, aprovada per la Junta General preveu:

Transformar abans de la finalització de l’exercici l’actual organització dels serveis assistencials a Reus i la seva zona d’influència, de conformitat amb l’acord regulador signat amb el Servei Català de la Salut en data 28 de desembre de 2018. Suposa de fet un traspàs dels actuals actius i passius a l’Entitat de Dret Públic dependent de la Generalitat, amb la qual cosa restaria per resolta la causa de dissolució.
En cas que l’acord anterior no fos possible abans del 31 de desembre de 2019, es preveu d’acord amb el compromís adquirit per part del Servei Català de la Salut en document de 1 d’abril de 2019, una subvenció de capital equivalent al desequilibri patrimonial existent a 31 de desembre de 2018.
En cas que no fos possible l’execució en termini de les previsions dels dos apartats anteriors, es preveu una aportació no dinerària, o en el seu defecte altres aportacions patrimonials, per l’import necessari per a la remoció de la causa de dissolució.

PUBLICITAT