L’Ajuntament de Cambrils obre el termini per crear una borsa d’inspectors

L’Ajuntament de Cambrils ha obert el termini per presentar sol·licituds per la creació d’una borsa d’inspectors de via pública.

Juntament amb la sol licitud, les persones aspirants han de presentar copia DNI, titulació requerida i nivell de suficiència de català, així com el document que acrediti haver satisfet la taxa corresponent per poder concórrer al procés selectiu.

També cal presentar un document annex on es relacionin els mèrits dels que es disposa (experiència professional, formació complementària i titulació superior, tal i com indiquen les bases en la fase concurs).  

La borsa servirà per cobrir interinatges o acumulacions de tasques mitjançant nomenament de funcionari interí, d’inspector de via pública. Les persones que aconsegueixin les places hauran de portar a terme tasques d’inspecció, control i vigilància en els àmbits d’urbanisme, activitats econòmiques, via pública, serveis, medi ambient i salut pública, d’acord amb els protocols i les pautes definides. Els requisits, funcions, procés de selecció i temari estan detallats a les bases.

PUBLICITAT