Cambrils presenta al·legacions a l’estudi del tren-tramvia per crear un eix cívic

L’Ajuntament de Cambrils ha presentat al·legacions a l’estudi informatiu del tren-tramvia del Camp de Tarragona de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de disposar d’un transport públic completament integrat a la trama urbana i crear un eix cívic en forma de via verda al llarg de tot el traçat, mantenint la continuïtat dels vials, i desmantellant els elements que actualment divideixen el nucli urbà.

Des del Govern municipal s’ha volgut destacar la tasca de l’Ajuntament per millorar el projecte i adequar-lo a les necessitats del municipi disposant d’un eix de mobilitat ciutadana més verd, integrat i de qualitat, on circularan vianants i ciclistes en tot el traçat del tren-tram, i que connectarà els barris de Cambrils amb les poblacions del Camp de Tarragona.

L’Ajuntament té previst integrar a aquest projecte els sectors a desenvolupar del pla d’ordenació urbanística municipal. En aquest sentit, es redefinirà la ubicació dels futurs equipaments i zones verdes per situar-los a tocar traçat i poder-los encarar dins d’un àmbit verd i sostenible.

Les al·legacions

En primer lloc, l’Ajuntament de Cambrils ha demanat l’ampliació de l’àrea d’actuació al·legant la necessitat d’adequar la xarxa tramviària a la trama urbana i aconseguir urbanitzar la totalitat de l’àmbit, de façana a façana. A més, demana substituir la secció en balast prevista en alguns trams del recorregut  per la secció en  placa que eliminaria l’efecte barrera, amb l’eliminació de talussos i barreres arquitectòniques i s’aconseguirà una total adaptació a l’entorn, una mobilitat més sostenible i una ciutat més verda.

A més, s’ha sol·licitat incloure en la primera fase l’àmbit de la riera d’Alforja, desmantellar el pont de la riera i restablir la cota natural del passeig Joan Baptista de La Salle, actualment deprimit en el seu pas per sota del viaducte. D’aquesta manera, s’obtindrà una traçat que garanteix la continuïtat del carril bici i del passeig de vianants, així com les obres de drenatge necessàries.

L’Ajuntament també sol·licita l’ampliació dels taulers dels ponts del Barranc del Regueral i la Riera de Maspujols per donar continuïtat, als passejos i recorreguts ciclables, i defensa que cal mantenir la continuïtat a l’Avinguda Joan XXII fins a la rotonda del vial de Cavet, així com el Camí del Corralet i l’avinguda Mas Clariana.

L’Ajuntament de Cambrils també demana la creació de la nova estació del Camí del Corralet per millorar la connectivitat dels barris de llevant i proposa canvis de nom de tres de les estacions incloses al projecte. Finalment, reclama una bona connexió entre el barri de Vilafortuny i el nucli urbà de Cambrils.

Els departaments d’Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Cambrils segueixen treballant transversalment en la visió de mobilitat que s’haurà d’incloure en el seu moment quan el tren-tram sigui un projecte executiu. Cal recordar que la Generalitat ja va incorporar en l’estudi-informatiu del tren-tram algunes de les peticions proposades prèviament pels tècnics i les tècniques municipals.

La primera fase del tren-tramvia

L’estudi de la primera fase proposa la implantació del tren-tramvia entre Cambrils, Salou i Vila-Seca, i l’arribada a Tarragona i Reus per la xarxa d’Adif actual. D’aquesta manera es restitueix el mode tren-tram sobre el corredor ferroviari actual en desús entre Cambrils i Salou, es dona accés al sistema a la població de Vila-Seca i es fa possible l’arribada a Tarragona i a Reus.

Al contrari que a l’antiga xarxa ferroviària, formada per poques estacions i una traça completament separada de l’entorn urbà, les propostes de l’Ajuntament tenen per objecte una nova xarxa integrada completament dins de l’espai públic afavorint l’accés dels ciutadans al transport públic i la connectivitat dels viatgers amb altres sistemes de transport. En aquest context, el disseny de l’espai públic, tant al llarg de la traça com de les estacions, és cabdal; i en aquest punt, per fer atractiu aquest sistema de transport, juga un paper important l’augment i la qualitat del disseny de l’espai públic, molt especialment a les zones de les parades.

Així mateix, el nou sistema té en compte el reforç de les connexions entre les parades i la resta dels diversos sistemes urbans pels quals transcorrerà: equipaments i altres punts estratègics, xarxes de vianants i bicicletes previstes i connexió amb altres modes de transport. Es preveuen dues tipologies de parades: amb andana central i amb andanes laterals. Es planteja una plataforma segregada per a garantir la seguretat de la resta d’usuaris de la via, conformant diferents seccions tipus. Les estacions i les vies d’accés i connexions han de ser completament accessibles.

PUBLICITAT