#Ple extraordinari 18/12/2019

Mireu en directe el ple de l’Ajuntament de Reus

ORDRE DEL DIA

1. Intervenció. Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

2. Intervenció. Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre béns Immobles.

3. Intervenció.  Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

4. Intervenció.  Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per la recollida d’escombraries.

 5. Intervenció. Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per la retirada de vehicles.

 6. Intervenció.  Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança núm. 14, reguladora de les tarifes pel servei de cementiri.

7. Intervenció.  Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança núm. 15, reguladora   de  la taxa per prestació de serveis urbanístics.

8. Intervenció. Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal núm.17, reguladora de les taxes per entrada de vehicles  a través de les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

9. Intervenció. Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal núm.18, reguladora de la taxa per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública.

 10. Intervenció.  Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança núm. 22, reguladora del preu públic pel servei de residus comercials i industrials assimilables als municipals i pels serveis especials de neteja, recollida i gestió d’altres residus municipals , singulars o especials.

11Intervenció. Aprovació definitiva de les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable i del servei de clavegueram.

12. Intervenció. Aprovació definitiva del Pressupost General i dels seus annexes, exercici 2020.

PUBLICITAT