Home INFORMATIUS Peces Informatives #Ple de divendres a l’Ajuntament de Reus

#Ple de divendres a l’Ajuntament de Reus

Mireu el ple de l’Ajuntament de Reus

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes dels dies 20 i 23 de desembre de 2019 i del dia 24 de gener de 2020.                                                                                                                                       

2. Informació de l’Alcaldia.

MOCIONS DE L’ALCALDIA

3. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal.

4. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats.

5. Alcaldia. Modificació de l’acord del Ple de data 19 de juliol de 2019 en relació a l’àmbit material de diverses Comissions Informatives.

BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA

6. Benestar Social. Aprovació de la sol·licitud de concórrer a la convocatòria de reconeixement de la ciutat de Reus com a Ciutat Amiga de la infància d’UNICEF. 

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

7. Gestió Urbanística.  Aprovació provisional de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus a l’entorn del Parc de Bombers i entorn del c/ de Vilafranca del Penedès.

8. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus que afecta a l’Àrea 4.04 PASSEIG MISERICÒRDIA I SCALA DEI.

SERVEIS D’HISENDA I DE SERVEIS GENERALS     

9. Intervenció. Donar compte del Pla anual de control financer exercici 2020.

10. Oficina d’Habitatge. Proposta d’addenda de pròrroga al conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus pel que fa a l’Oficina d’Habitatge situada en aquest municipi, per a l’any 2020.

11. Oficina d’Habitatge.  Proposta d’addenda de pròrroga al conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus relatiu al Programa de Mediació per al Lloguer Social per a l’any 2020.

12. Recursos Humans. Modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Reus.

13. Recursos Humans. Modificació del catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de Reus.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

14. Proposta de Resolució del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) de recolzament als òrgans constitucionals i per a instar a l’actual govern d’Espanya a no realitzar concessions als grups independentistes.

 15. Proposta de Resolució GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) en suport al poble Xilè.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

16. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a la implantació de pictogrames a la ciutat.   

17. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a millorar l’accessibilitat de la ciutat.

18. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP)   perquè el Mercat del Carrilet mantingui la seva activitat. 

19. Moció del  GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)  referent al no tancament del Mercat del Carrilet.

20. Moció del  GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)  referent al desenvolupament del Decret llei 17/2019, de mesures urgents en matèria d’habitatge.    

Assumptes sobrevinguts, si s’escau.  

Precs i preguntes.

PUBLICITAT